مراجع استاندارد آزمایشگاه پتروآزمای سیراف

امکان درخواست ارسال استاندارد ملی و استاندارد بین المللی برای اعضای باشگاه مشتریان فراهم می باشد.

ویرایش2017 استاندارد ISO/IEC17025

روغن های روان کننده - اندازه گیری خاکستر سولفاته شده روغن های روان کننده و مواد افزودنی

الزامات عمومی برای احراز صلاحیت

آزمایشگاه های آزمون و کالیبراسیون

استاندارد ملی خاکستر سولفاته شده

روغن های روان کننده - اندازه گیری خاکستر سولفاته شده روغن های روان کننده و مواد افزودنی

استاندارد ملی شاخص گرانروی

فراورده های نفتی- محاسبه شاخص گرانروی با استفاده از گرانروی سینماتیک در دمای 40 و 100 درجه سلسیوس

استاندارد ملی اندازه گیری چگالی

نفت خام و فراورده-های نفتی مایع- اندازه گیری چگالی ،چگالی نسبی یا گراویتیAPI نفت خام و فرآورده های نفتی مایع با استفاده از روش هیدرومتر

استاندارد ملی اندازه گیری نقطه اشتعال و آتش گیری

اندازه گیری نقطه اشتعال و نقطه آتش گیری با دستگاه روباز کلیولند

استاندارد ملی تعیین عدد اسیدی و بازی بوسیله شناساگر رنگی

اندازه گیری عدد اسیدی و بازی به روش تیتراسیون با شناساگر رنگی

استاندارد ملی اندازه گیری نقطه ریزش

فراورده های نفتی و روان کننده ها-اندازه گیری نقطه ریزش

استاندارد ملی تعیین رنگ بر اساس ASTM

فراورده های نفتی - تعیین رنگ بر اساس ASTM (مقیاس رنگ ASTM)

استاندارد ملی تشخیص خوردگی تیغه مسی

فراورده های نفتی - استاندارد ملی تشخیص خوردگی تیغه مسی

استاندارد ملی گرانروی

فراورده های نفتی-گرانروی کینماتیک مایعات شفاف و تیره و محاسبه گرانروی دینامیک

استاندارد ملی اندازه گیری pH

مایعات خنک کننده و ضد زنگ های موتور-اندازه گیری pH

فراورده های نفتی- استاندارد ملی اندازه گیری عدد قلیایی( TBN)

فراورده های نفتی- استاندارد ملی اندازه گیری عدد قلیایی به روش تیتراسیون پتاسیومتری پرکلریک اسید

استاندارد ملی ضریب شکست

هیدروکربن های مایع-تعیین ضریب شکست و پراکندگی شکست

استاندارد ملی تعیین مقدار خاکستر

فراورده های نفتی -تعیین مقدار خاکستر

استاندارد ملی تعیین آب به روش تقطیر

فراورده های نفتی و مواد قیری-تعیین آب به روش تقطیر

استاندارد ملی تعیین نقطه ابری شدن

فراورده های نفتی و سوخت های مایع- تعیین نقطه ابری شدن

استاندارد ملی تقطیر در فشار اتمسفر

فراورده های نفتی-تقطیر در فشار اتمسفر

استاندارد ملی تعیین مقدار گوگرد

فراورده های نفتی- تعیین مقدار گوگرد به روش طیف سنجی فلورانس پرتو ایکس با پاشندگی انرژی

استاندارد ملی محاسبه شاخص ستان

فراورده های نفتی-محاسبه شاخص ستان سوخت های حاصل از بخش میانی برج تقطیر به روش معادله چهار متغیره

استاندارد ملی اندازه گیری گوگرد (تیول مرکاپتان)

اندازه گیری گوگرد (تیول مرکاپتان) در بنزین ، نفت سفید ، سوخت های حاصل از تقطیر و توربین های هواپیما به روش پتانسیومتری

استاندارد ملی شناسایی ترکیبات بنزین به روش کروماتوگرافی گازی

فراورده های نفتی -اندازه گیری بنزن، تلوئن، اتیلن بنزن ، پارا/متا - زایلن ،ارتو زایلن، اتیل استات، بوتیل استات، ترشیوبوتیل الکل، استون، متیل استات، آروماتیکهای 9 کربنه و سنگین تر ، و کل ترکیبات آروماتیک در بنزین نهایی به روش کروماتوگرافی گازی

استاندارد ملی تعیین عدد اسیدی کل(TAN)

فراورده های نفتی و روان کننده ها-عدد خنثی سازی -روش تیتراسیون پتانسیومتری

استاندارد ملی اندازه گیری آب به روش کارل فیشر

فراورده های نفتی روغن های روان کننده- اندازه گیری آب به روش کارل فیشر

استاندارد ملی نقطه اشتعال سربسته

فراورده های نفتی-اندازه گیری نقطه اشتعال با دستگاه سربسته پنسکی-مارتنز