•  -آشنایی با هیدروکربن های سبک و سنگین به همراه شرح تئوری و عملی آزمون ها

  - آشنایی با الزامات عمومی سیستم مدیریت کیفیت بر اساس استاندارد 17025

  - ممیزی داخلی بر اساس استاندارد 17025

  - عدم قطعیت دراندازه گیری

  - تکنیک های تضمین کیفیت

  - دوره آموزشی روانکارها و انواع روغن ها

  -دوره آموزشی کروماتوگرافی گازی( مقدماتی و پیشرفته)