لیست آزمون ها

لیست آزمون ها به همراه استانداردهای مربوطه

ردیف
عنوان آزمون

                                       مرجع آزمون

1
تقطیر در فشار اتمسفر
ASTM D86, INSO 6261
2
نقطه اشتعال با دستگاه سربسته پنسکی-مارتنز
ASTM D93, INSO 19695
3
نقطه اشتعال و نقطه آتش گیری با دستگاه روباز کلیولند
ASTM D92, INSO 198
4
گرانروی کینماتیک مایعات شفاف و تیره و محاسبه گرانروی دینامیک
ASTM D445 ISIRI 340
5
نقطه ابری شدن
ASTM D2500, INSO 5438
6
مقدار گوگرد به روش طیف سنجی فلورانس پرتو ایکس با پاشندگی انرژی
ASTM D4294 INSO 8402
7
عدد اکتان
Infrared Infrared
8
چگالی ،چگالی نسبی یا گراویتی API نفت خام و فرآورده های نفتی مایع
ASTM D1298, INSO 197
9
نقطه ریزش
ASTM D97, INSO 201
10
تشخیص خوردگی تیغه مسی
ASTM D130, ISIRI 336
11
اندازه گیری آب به روش کارل فیشر
ASTM D6304, INSO 18481
12
اندازه گیری عدد قلیایی - روش تیتراسیون پتانسیومتری پرکلریک اسید
ASTM D2896, INSO 2772
13
اندازه گیری بنزن، تولوئن، اتیلن بنزن ، پارا/متا - زایلن ،ارتو زایلن، و کل ترکیبات آروماتیک در بنزین نهایی به روش کروماتوگرافی گازی
ASTM D6729, INSO 17268
14
اندازه گیری گوگرد (تیول مرکاپتان) در بنزین ، نفت سفید ، سوخت های حاصل از تقطیر و توربین های هواپیما به روش پتانسیومتری
ASTM D3227, INSO 9379
15
تعیین ضریب شکست و پراکندگی شکست
ASTM D1218, INSO 2933
16
تعیین رنگ بر اساس ASTM
ASTM D1500, INSO 203
17
محاسبه شاخص گرانروی با استفاده از گرانروی سینماتیک در دمای 40 و 100 درجه سانتی گراد
ASTM D2270,INSO 195
18
اندازه گیری خاکستر سولفاته شده روغن های روان کننده و مواد افزودنی
ASTM D874, INSO 194
19
عدد خنثی سازی-روش تیتراسیون پتانسیومتری
ASTM D664, INSO 18030
20
تعیین مقدار خاکستر
ASTM D482, INSO 2940
21
محاسبه شاخص ستان در سوخت های بخش میانی حاصل از برج تقطیر به روش معادله چهار متغیره
INSO 8525
22
تعیین آب به روش تقطیر-روش آزمون
ASTM D95, ISIRI 4081
23
اندازه گیری عدد اسیدی و بازی به روش تیتراسیون با شناساگر رنگی
ASTM D974, INSO 199
24
روش آزمون اندازه گیری pH مایعات خنک کننده وضد زنگ های موتور
ASTM D1287, INSO 1212
25
محاسبه شاخص ستان در سوخت های حاصل از برج تقطیر
ASTM D976