SIRAF PETRO AZMA SERVICES

- انجام آزمون های فرآورده های نفتی مطابق با استاندارد های ملی و بین المللی

- برگزاری دوره های آموزشی عمومی و تخصصی

- ارائه مشاوره در زمینه های تخصصی فرآورده های نفتی و استاندارد