اندازه گیری عدد خنثی سازی

مجتمع آزمایشگاهی پتروآزمای سیراف در آزمایشگاه فراورده های نفتی و روان کننده ها عدد اسیدی فراورده ها را بر اساس استاندارد ASTM D664 بررسی می کند. آزمايش ASTM D 664 يكي از روش هايي است كه به طور گسترده براي اندازه گيري ميزان اسيد موجود در روانكار با استفاده از نيتراسيون پتانسيومتري به كار مي رود.

عدد اسيدي بيانگر مقدار ميلي گرم KOH اضافه شده به گرم روغن براي خنثي سازي اسيدهاي موجود در آن است. مواد افزودني خاصي ممكن است در بالا بردن عدد اسيدي نقش داشته باشند در حالي كه علت خاصيت قليايي روغن، وجود مواد پاك كننده يا مواد بازي افزوده شده به روغن است. خاصيت اسيدي يك روغن در اثر كاركرد و اكسيداسيون افزايش مي يابد. همچنين تجزيه بعضي از مواد افزودني موجود در روغن نيز ممكن است باعث بالا بردن خاصيت اسيدي آن شود. بايد دانست كه خاصيت اسيدي به خودي خود مضر نيست، بلكه افزايش در خاصيت اسيدي ممكن است نشان دهنده خراب شدن روغن باشد. عدد اسيدي به وسيله روش ASTM D-664 و ASTM D-974 اندازه گيري مي شود.

پاسخی بگذارید