اندازه گیری آب به روش کارل فیشر

آمایشگاه پتروآزمای سیراف طبق استاندارد ASTM D6304 آزمون اندازه گیری آب به روش کارل فیشر را انجام می دهد.

کارل فیشر یک روش شیمیایی و یک روش پتانسیل سنجی می باشد که جهت تعیین آب در فراورده های نفتی  و روان کننده ها از این واکنشگر استفاده می شود. به طور کلی این واکنشگر مقدار جامانده آب را در ماده آنالیز می کند. این روش شامل ید می باشد. ید به خوبی در آب حل می شود بنابراین می توان مقدار آب را با نشان دادن پتانسیل الکتریکی ید های اضافی تخمین زد.

پاسخی بگذارید