نقطه ابری شدن و نقطه ریزش

نقطه ابری شدن در فراورده های نفتی و سوخت های بیودیزل دمایی است که هنگام سرد شدن نمونه اولینو کوچکترین توده قابل مشاهده مانند یک تکه ابر نسبتا سفید یا شیری رنگ نمایان می شود.  برای فراورده های نفتی و سوختهای بیودیزل ، نقطه ابری شدن فراورده های نفتی ، شاخصی از پایین ترین دمای مطلوب آن برای کاربرد های معین است.

نقطه ریزش کمترین دمایی است که حرکت نمونه تحت شرایط معین مشاهده می شود. نقطه ریزش یک نمونه نفتی شاخصی از کمترین دمای قابل استفاده آن در کاربرد های معین است.

نقطه ی ریزش برای مصرف کننده اهمیت بیشتری دارد، به طور مثال در سرمای زمستان اگر نقطه ریزش گازوئیل به حد کافی پایین نباشد، سیالیت و روانی خود را از دست میدهد و در نتیجه در سیستم سوخت رسانتی گرفتگی ایجاد می شود.قاعده کلی آن است که نقطه ریزش باید حداقل 10 درجه سانتیگراد زیر پائین ترین محدوده دمای پیش بینی شده باشد.

پاسخی بگذارید