عدد اکتان و عدد ستان

عدد اکتان مقیاسی است برای نشان دادن مقاومت بنزین و یا دیگر سوخت‌ها در مقابل احتراق خود به خود (بدون جرقه). به ایزو اکتان (2،2،4-تری متیل پنتان) عدد 100 و به نرمال هپتان عدد صفر داده می‌شود.عدد اکتان بنزین عبارت است از درصد ایزواکتان در نرمال هپتان که که دارای خاصیت ضد کوبشی برابر با بنزین مورد آزمایش در شرایط آزمون استاندارد باشد. به زبان ساده هر چه عدد اکتان یک سوخت بیشتر باشد آن سوخت در مقابل پدیده احتراق مخرب مقاوم تر است

كيفيت آرام سوزي ( Octane Number )

ميزان خوش سوزي و توليد مناسب مقدار انرژي بدست آمده را نشان مي دهد. چنانچه عدد اكتان پايين باشد ، آزار دهنده  قوه شنوايي بوده  ، باعث احتراق زودرس و صدمه ديدن پيستون و …  مي شود. ضربه باعث افزايش سرعت خوردگي جداره ها مي شود .

 

عدد ستان (Cetane number) یک معیار اندازه گیری جهت نشان دادن زمان تاخیر احتراق سوخت می‌باشد  بدان معنی که زمان تاخیر میان شروع پاشش به داخل محفظه احتراق و شروع احتراق سوخت که در طی این تاخیر زمان ، سوخت جمع شده و سپس محترق می گردد و این احتراق به صورت انفجار صورت می گیرد تا بتواند یک ضربه قدرتی تولید نماید

پاسخی بگذارید