تعیین رنگ بر اساس ASTM

تعیین رنگ بر اساس ASTM یک روش استاندارد برای تعیین رنگ فراورده های نفتی است. تعیین رنگ فراورده های نفتی عمدتا برای کنترل تولید استفاده می شود و از آنجایی که رنگ به آسانی توسط کاربر فراورده مشاهده می شود، یک مشخصه کیفی مهم محسوب می شود. در بعضی موارد ممکن است رنگ نشان دهنده درجه پالایش ماده باشد. هنگامی که دامنه رنگ یک فراورده خاص معلوم باشد، تغییر رنگ به خارج از محدوده ممکن است نشان دهنده آلودگی با فراورده های دیگر باشد.

پاسخی بگذارید