تعیین ضریب شکست و پراکندگی شکست

آزمایشگاه پتروآزمای سیراف طبق استاندارد ASTM D1218  آزمون تعیین ضریب شکست و پراکندگی شکست را انجام می دهد.

ضريب شکست يکي از خواص فيزيکي است که مي تواند همراه با ساير خواص جهت تعيين ميزان خلوص هيدروکربنها و نيز تعيين ترکيب مخلوطهاي آنها به کار رود. . در يک جسم با ترکيب و درجه خلوص معين، سرعت نور با طول موج معين در يک دماي ثابت مقداري است ثابت و تنها با تغيير دما، تغيير مي کند. اين موضوع خود معياري است دقيق براي سنجش درجه خلوص فرآورده هايي  که در آزمايشگاهها و يا صنايع مختلف نفتي و شيميايي به دست مي آيد  که کوچکترين تغيير ترکيب و يا وجود ناخالصي ضريب شکست تغيير مي کند. بر ضريب شکست يک جسم، دما، فشار و طول موج اثر مي گذارند که همگي پارامترهاي قابل کنترل هستند

پاسخی بگذارید