ویسکوزیته

اهمیت و کاربرد :

بسياري از محصولات نفتي همانند مواد غير نفتي بعنوان روان كننده در ياتاقانها، دنده ها، سيلندرهاي كمپرسور، لوازم هيدروليك و غيره بكار ميروند. استفاده صحيح از تجهيزات بستگي به گرانروي كينماتيك مناسب (يا گرانروي ديناميك) مايع دارد. بنابراين اندازه گيري دقيق گرانروي كنيماتيك و گرانروي ديناميك از ويژگيهاي اساسي بسياري از فرآورده ها ميباشد.
گرانروي كينماتيك بسياري از سوختهاي نفتي براي استفاده صحيح از آنها مهم است،
اندازه گيري زمان برحسب ثانيه براي عبور حجم مشخصي از سيال بر اثر نيروي وزن در قسمت موئين ويسكومتر كاليبره شده تحت فشاري كه در بالاي ستون نمونه وجود دارد در دماي كاملا كنترل شده انجام ميشود. گرانروي كنيماتيك از حاصلضرب زمان جريان و ثابت كاليبراسيون ويسكومتر بدست مي آيد

اصطلاحات و تعاريف  :

گرانروي كنيماتيك :
مقدار مقاومت سيال در برابر جريان، تحت تاثير نيروي وزن را گرانروي كنيماتيك ميگويند.
حركت مايع در حال سكون تحت تاثير نيروي جاذبه فشار وارده در هر نقطه مايع متناسب با چگالي آن ميباشد و براي هر ويسكومتر مشخص زمان عبور حجم معيني از سيال مستقيمأ متناسب با گرانروي كنيماتيك آن ميباشد.

گرانروي ديناميك :
نسبت بين تنش برش بكار رفته و سرعت برش است

پاسخی بگذارید