مشخصات دوره

هدف

با توجه به اهمیت و ضرورت کنترل و تضمین کیفیت در راستای توسعه  فناوری، آزمایشگاه پتروآزمای سیراف تصمیم به آموزش الزامات و مفاهیم و روش های تضمین کیفیت نتایج آزمون در راستای تحقق اهداف استانداردسازی گرفته است. این دوره مناسب مدیران و پرسنل آزمایشگاه ها می باشد. در  نهایت دانش آموختگان این دوره باید بتوانند از کیفیت نتایج اندازه گیری اطمینان حاصل نماید و تضمین و کنترل کیفیت نتایج آزمون و کالیبراسیون را به درستی انجام دهد.

مدت برگزاری

8 ساعت در یک روز کاری

تاریخ برگزاری

دو دوره در روزهای 15 و16 مرداد 1399

شهریه

800/000 تومان

سرفصل 

 

 • تعیین حد تکرار و تجدیدپذیری
 • انواع گرایش و خطا در سیستم اندازه گیری
 • روشهای حذف داده های پرت شامل Q-test, grubs , …..
 • آزمونهای فرض (Z, F , T , Anova , ……)
 • کنترل چارت (Mean, Range, stdv)
 • بررسی دقت روش اندازه گیری (H , K)
 • ضریب همبستگی ویژگیهای مختلف یک قلم (Regression)
 • طراحی برنامه های مقایسات بین آزمایشگاهی و آزمونهای مهارت (ILC & PT)
 • روابط آماری مورد استفاده در تحلیل نتایج بکارگیری مواد مرجع در آزمایشگاه
 • ارائه مثالهای کاربردی استفاده از نرم افزارهای Excel و Minitab
 • خانه
 • دوره آموزشی تضمین کیفیت نتایج آزمون