ویسکوزیته 

گرانروی اصطكاك دروني يك سيال است كه در برابر جريان يافتن آن سيال مقاومت مي كند. گرانروی شاخص (... اساسي در روغن ها و روان كننده ها شناخته شده و برای موارد مختلفی مانند انتقال(پمپ ها، خطوط انتقال و .و امتزاج در فرایندهای مختلف اهمیت دارد اندازه گيري دقيق گرانروي كنيماتيك و گرانروي ديناميك از ويژگي هاي اساسي بسياري از فرآورده ها مي باشد . زیرا استفاده صحيح از تجهيزات بستگي به گرانروي كينماتيك مناسب (يا گرانروي ديناميك) مايع دارد با استفاده از نتایج این آزمون می توان شاخص گرانروی را که نشان دهنده میزان تغییرات سیالیت با تغییر دمای معین می باشد، محاسبه کرد.

آزمایشگاه پتروآزمای سیراف برای تعیین میزان گرانروی کینماتیک مایعات شفاف و تیره در دو دمای 100 و 40 درجه سانتیگراد، مجهز به دستگاه حمام ویسکوزیته ساخت شرکت پارسیان تکنولوژی می باشد و بر اساس استاندارد   ASTM D445 فعالیت می کند.