تقویم آموزشی

 • تقویم آموزشی بهار 1400 آزمایشگاه فراورده های نفتی پترو آزمای سیراف دارنده گواهینامه ISO/IEC 17025

 • دوره آموزشی روانکارها و انواع روغن صنعتی بهار 1400 آزمایشگاه فراورده های نفتی پترو آزمای سیراف دارنده گواهینامه ISO/IEC 17025

 • دوره آموزشی اشنایی با الزامات استاندارد 17025 و کروماتوگرافی گازی و تخمین عدم قطعیت بهار 1400 آزمایشگاه فراورده های نفتی پترو آزمای سیراف دارنده گواهینامه ISO/IEC 17025

 • دوره آموزشی انواع روغن ها و آشنایی با هیدروکربن های سبک و سنگین و تضمین کیفیت نتایج بهار 1400 آزمایشگاه فراورده های نفتی پترو آزمای سیراف دارنده گواهینامه ISO/IEC 17025

 • دوره های آموزشی فروردین ماه 1400

  روانکارها(مقدماتی)

  18 و 19 فروردین ماه 1400

   16 ساعت آموزش تئوری و عملی

  انواع روغن ها (تکمیلی)

  25 و 26 فروردین ماه 1400

   16 ساعت آموزش تئوری و عملی 

  ***************************

  دوره های عملی شامل

  آموزش آزمون ها بطور عملی و

  استانداردخوانی آزمون ها

  می باشد.

  ****************************

 • دوره آموزشی اردیبهشت ماه 1400

  تخمین عدم قطعیت

  2 اردیبهشت ماه 1400

  8 ساعت آموزش تئوری

  آشنایی با الزامات استاندارد 17025

  9 اردیبهشت ماه 1400

  8 ساعت آموزش تئوری

  کروماتوگرافی گازی مقدماتی و پیشرفته

  30 اردیبهشت ماه 1400

  16 ساعت آموزش تئوری

 • دوره آموزشی خرداد ماه 1400

  انواع روغن ها

  12 و 13 خردادماه 1400

  16ساعت آموزش تئوری و عملی

  هیدروکربن های سبک و سنگین 

  20 خرداد ماه 1400

  8 ساعت آموزش تئوری و عملی

  تضمین کیفیت نتایج آزمون

  27 خرداد ماه 1400

  8 ساعت آموزش تئوری