دوره های آموزشی تیرماه 1399

  روانکارها(مقدماتی)

  29 و 30 تیرماه

   16 ساعت آموزش تئوری و عملی

  انواع روغن ها (تکمیلی)

  30و 31 تیرماه

   16 ساعت آموزش تئوری و عملی 

   

  ***************************

  دوره های عملی شامل

  آموزش آزمون ها بطور عملی و

  استانداردخوانی آزمون ها

  می باشد.

   

  ****************************

  دوره آموزشی مرداد ماه 1399

  انواع روغن ها

  11 و 12 مرداد 

  16 ساعت آموزش تئوری و عملی

  هیدروکربن های سبک و سنگین 

  13 و 14 مرداد

  8 ساعت آموزش تئوری و عملی

  تضمین کیفیت نتایج آزمون

  15 و 16 مرداد

  8 ساعت آموزش تئوری

  تخمین عدم قطعیت

  19 و 20 مرداد

  8 ساعت آموزش تئوری

  آشنایی با الزامات استاندارد 17025

  21 و 22 مرداد 

  8 ساعت آموزش تئوری

  کروماتوگرافی گازی مقدماتی و پیشرفته

  23 و24 مرداد

  16 ساعت آموزش تئوری

  دوره آموزشی شهریور ماه 1399

  انواع روغن ها

  1 و 2 شهریور

  16ساعت آموزش تئوری و عملی

  هیدروکربن های سبک و سنگین 

  3 و 4 شهریور

  8 ساعت آموزش تئوری و عملی

  تضمین کیفیت نتایج آزمون

  5 و 6 شهریور

  8 ساعت آموزش تئوری

  تخمین عدم قطعیت

  15و 16 شهریور

  8 ساعت آموزش تئوری

  آشنایی با الزامات استاندارد 17025

  17 و 18 شهریور

  8 ساعت آموزش تئوری

  کروماتوگرافی گازی مقدماتی و پیشرفته

  19 و 20 شهریور

  16 ساعت آموزش تئوری